2013© Te gjitha te drejtat e rezervuara. SHASH
Njoftime
Shoqata e Aktuareve te Shqiperise (SHASH) u themelua me 09 Tetor 2008. Kjo u arrit nga perpjekjet e nje grupi aktuaresh. Ajo eshte nje Shoqate jofitimprurese dhe ka si qellim zhvillimin e profesionit te aktuarit ne Shqiperi.
Anetare te SHASH mund te behen te gjithe ata qe kane kryer studime aktuariale, punojne si aktuare dhe kane interes ne zhvillimin e profesionit te aktuarit.
SHASH bashkepunon me te gjithe aktoret e tregut financiar dhe te sigurimeve. Ajo organizon trainime aktuariale ne bashkepunim me Institute of Actuaries Angli dhe ne perputhje me kerkesat e Groupe Consultatif.
Organi me i larte drejtues i SHASH eshte Mbledhja e Pergjitheshme e Anetareve te Shoqates.
Presidenti aktual i Bordit Drejtues te SHASH eshte Zj. Juliana Dengeri.

 

Anetaret e tjere te Bordit Drejtues jane:

 

Anetar i bordit:                Areta Cuko
Anetar i bordit:                Etjon Basha
Anetar i bordit:                Albion Nasaj
Anetar i bordit:                Kleida Haxhi